בחינת בגרות באנגלית

 
 
 
עידכונים  מה - 1/16 לפי חוזר מנכ"ל לגבי הקלות בבחינות הבגרות בכלל ובאנגלית בפרט
לתלמידים עם לקויי למידה והפרעת קשב ורכוז

לחץ כאן לקריאת המסמך
 
 
 
שינויים בהתאמות במקצוע אנגלית לשנת תשע"ד
 
 
להלן מובאים השינויים בהתאמות/הקלות בבחינת הבגרות באנגלית החל מה - 9/13:
 
 
 
להלן ציטוט מתוך חוזר מנכ"ל 8/13
 
 
 
כפי שנאמר בנהלי השנה הקודמת, השנה יחולו שינויים בהתאמות במקצוע אנגלית.
 
 
השינויים מדגישים את מיומנויות הקריאה והכתיבה כמהויות של מקצוע שפה. על כן התאמות בבחינות המתייחסות למיומנויות אלה דורשות הקפדה מיוחדת.
 
 
 
א. עיקרי השינויים:
 
• החל משנה"ל תשע"ד המבחן המותאם מתבטל לכלל התלמידים, בכל שכבות הגיל (כיתות י'-יב') ובכל השאלונים.
• סמכות האישור לחלק מההתאמות משתנה.
• חלק מההתאמות ברמה 3 יתבצעו באמצעות בחינה מתוקשבת.
 
ב. השינויים בהגשת בקשות התאמה חדשות יחולו על תלמידים המתחילים בשנה"ל תשע"ד את לימודיהם בכיתה י'. הגשת בקשות להתאמות בבחינות לתלמידי כיתות י"א וי"ב (להוציא מבחן מותאם המתבטל) – לא תשתנה ותהיה כמו בשנים הקודמות.
 
ג. ההתאמות בדרכי ההבחנות שאושרו בעבר, בין אם על ידי בית הספר ובין אם על ידי ועדת התאמות מחוזית (להוציא מבחן מותאם) - יעמדו לרשות התלמידים עד תום תקופת לימודיהם בבית הספר. עם זאת, אופן ביצוע של ההתאמה בבחינה יהיה בהתאם לשינויים המפורטים החל ממועד חורף בשנה"ל תשע"ד. השינויים יחולו על כלל התלמידים שאושרו להם התאמות בהיבחנות, כולל תלמידים שההתאמות אושרו להם לפני שנת תשע"ד.
 
 
ד. הטבלה מסכמת את סוגי ההתאמות (ברמה 1,2,3) שניתן לקבל בשאלונים השונים במקצוע אנגלית ואת הסמכות לאישורן של ההתאמות השונות.
 
 
 
סוג ההתאמה
 
בסמכות בית הספר
 
התאמות ברמה 1, 2
 
בסמכות וועדת התאמות מחוזית
 
התאמות ברמה 3
תוספת זמן  A,B,C,D,E,F,G             
 
התעלמות משגיאות כתיב  A,B,C,D,E F, G
מילון אלקטרוני  A,B,C,D,E,F,G  
הגדלת טקסט השאלון A,B,C,D,E,F,G  
הקראת שאלון  A,B,C,D,F  E,G
הקלטת תשובות  A,B.C,D,E  F,G
 
בחינות בע"פ וכן הקראה + הקלדת/הקלטת
 
תשובות באמצעות בחינה מתוקשבת
 
 
   A,B,C,D,E,F,G
 
 
 
  
 
ה. הבהרות לטבלה לעיל
 
התאמות ברמה 3
1. המבחן המותאם, בכל שאלוני הבחינות באנגלית – מתבטל.
2. בחינה בע"פ - אופן הביצוע של ההתאמה בחינה בע"פ משתנה. כל מי שאושרה לו בעבר התאמה של היבחנות בע"פ - ייבחן בבחינה המתוקשבת בלבד (תיאור הבחינה המתוקשבת, בהמשך). כך גם כל מי שאושרה לו בעבר התאמה "כפולה" הכוללת הן השמעת שאלות הבחינה והן הקלטת תשובות לקלטת. הבחינה המתוקשבת, הנעשית על כל שאלוני הבחינה, כוללת הן הקראה של שאלון הבחינה והן אפשרות לבחירת אופן המענה: על ידי הקלדת התשובות או הקלטתן – על פי בחירתו של התלמיד. כמו כן יעמדו לרשות התלמיד הטכנולוגיות הנוספות שהבחינה המתוקשבת מציעה וכן התאמות אחרות שאושרו לו (תוספת זמן, למשל).
3. התעלמות משגיאות כתיב - בקשות להתעלמות משגיאות כתיב בשאלונים F, G יש להפנות לוועדת התאמות מחוזית. ביתר השאלונים הדיון בהתאמה זו הינו בסמכות בית הספר.
4. הקראה - בקשות להקראה בשאלונים E,G יש להפנות לוועדת התאמות מחוזית.
5. המסמכים שיש לצרף לפניה לבקשת התאמה ברמה 3 לא השתנו, אולם יש לשים לב כי האבחון חייב לכלול התייחסות ספציפית וברורה לתפקודים במקצוע האנגלית.
שאלון דיווח מורה באנגלית הנדרש כחלק מהגשת בקשה להתאמות במקצוע זה, ועדכונים נוספים מופיעים באתר הפיקוח על הוראת האנגלית, www.education.gov.il/english
 
התאמות ברמות 1, 2
1. דיונים והחלטות בהתאמות ברמה 1, 2 הן בסמכות בית הספר. הנהלת בית הספר נדרשת להקפיד כי לפני הוועדה הבית ספרית יונחו כל המסמכים הנדרשים, כולל עבודות התלמיד ודיווח מורה.
2. יש לשים לב כי תוקף ההתאמות שאושרו על ידי בית הספר אינו חל על כל השאלונים , כפי שמפורט בטבלה.
 
 
ו. הבחינה המתוקשבת
 
1. בחינת בגרות מתוקשבת באנגלית מציגה על גבי מסך המחשב את תוכן הבחינה בדיוק כפי שהיא מופיעה
לכלל הנבחנים בגרסה המודפסת, כשהיא מעובדת לתצורה ממוחשבת. אפשרויות התוכנה מאפשרות:
הקראת שאלון הבחינה (מערכת המחשב תשמיע את נוסח השאלון)
• כל תוכן הבחינה מושמע לנבחן באמצעות אוזניות
• נבחן יכול להפעיל הקראה חוזרת של הטקסט
• הטקסט המוקרא מסומן על גבי הטקסט הכתוב שמופיע על המסך
מענה על שאלון הבחינה
• על ידי הקלדת התשובות
• על ידי הקלטת התשובות
• תלמיד שאושרה לו התאמה של בחינה בעל פה (הקראה + הקלדת/הקלטת תשובות) רשאי, לאחר שהתנסה בשתי דרכי המענה (ראה בהמשך) לבחור בין מענה על ידי הקלטה או מענה על ידי הקלדה. כל הבחינה תתבצע באופן המענה שנבחר על ידי התלמיד.
 
2. כניסה לאתר הבחינה המתוקשבת והשימוש בו
• אופן הרישום מפורט באתר הפיקוח על הוראת האנגלית.
• מאגר הבחינות לתרגול עומד לרשות בית הספר רק לאחר סיום תהליך הרישום לבחינה המתוקשבת במט"ח.
• המאגר זמין בכל עת וכולל ארבע בחינות בגרות לפחות לכל שאלון. הבחינות במאגר הן בחינות בגרות שנערכו בשנים האחרונות.
• התרגול חיוני לתלמיד, ויסייע לו בבחירת אופן המענה המועדף, כלומר בחירה בין
הקלדה להקלטה (למי שאושרה לו התאמה של הקלטה).
 
3. אופן היבחנות זה יישרת החל ממועד חורף תשע"ד את כל התלמידים שבעבר היה נהוג לאשר להם אחת
משתי ההתאמות הבאות:
• התאמה של בחינה בע"פ
• התאמה שכללה הן השמעה מקלטת/דיסק והן הקראה לקלטת או למדיה מגנטית
 
4. יישום הבחינה המתוקשבת לתלמידים הזכאים לה, לפי הסעיף לעיל (ו(3))
• תלווה בהדרכה שתינתן לצוותי בתי הספר ולמורים לאנגלית בתחילת שנת הלימודים, על ידי הפיקוח על הוראת האנגלית וצוות המדריכים של האגף ללקויות למידה. כמו כן יינתן ליווי על ידי אגף הבחינות וצוות מט"ח.
• פרטים מלאים על ההיערכות הנדרשת מבית הספר נשלחו לכל מנהלי בתי ספר תיכוניים ומופיעים באתרי אגף הבחינות, הפיקוח על הוראת האנגלית ואתר שפ"י.
• המהלך ילווה במעקב ובקבלת משוב מבתי הספר ומהתלמידים וישמש לתכנון עתידי ולהכנסת שינויים, אם יידרשו כאלה.
 
 
ז. ביצוע התאמות של הקלטת תשובות (רמה 2) והקראת שאלון הבחינה (רמה 2)
 
1. באמצעות הבחינה המתוקשבת
השימוש בבחינה מתוקשבת עבור תלמידים שקיבלו אחת משתי ההתאמות הנ"ל אופציונלי, ומותנה בהחלטת בית הספר, ובתשתיות מחשוב שהוא יכול להעמיד למטרה זו.
2. שימוש באמצעים דיגיטאליים
• השימוש באמצעים (קלטת, דיסק, אמצעים ומכשור אלקטרוני אחר) להקלטת תשובות הבחינה על ידי התלמידים שהיו נהוגים עד לפרסום הנוהל הנוכחי יומר באמצעי הקלטה דיגיטליים.
• אמצעים אלה כוללים את כל מכשירי ההקלטה הדיגיטאליים, המאפשרים להעביר את הקובץ המוקלט להחסן נייד (Disk-on-Key). הקובץ המוקלט יהיה במבנה סטנדרטי אמ.פי. 3 אן וו.אמ.אי.
• פירוט סוגי האמצעים הדיגיטאליים והשימוש בהחסן הנייד מצוי באתר אגף הבחינות.
 
 
 "כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם"
(משלי ב', 10)
 
 
היכן אנחנו?
רעננה – אזור השרון (המשרת גם את כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רמת השרון, נתניה, קדימה צורן, תל מונד, אבן יהודה, כפר יונה ועוד).
ראש העין – אזור המרכז (המשרת גם את אורנית, אלעד, שהם, שוהם, פתח תקוה, מכבים, רעות, מודיעין וישובי השומרון).
גבעתיים – אזור המרכז (המשרת גם את רמת גן, תל אביב, רחובות, ראשל"צ, ראשון לציון, חולון ועוד).
 
 

טפול באספרגר
התפרסם מאמר ב - 6/17 בעיונים בחינוך
כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
על מקרה בטפולנו המשתף
בניסיון רב בטפול באספברגר
 
האבחונים מוכרים
בכל מוסדות החינוך בארץ ובחו"ל, המרכז הפסיכומטרי ובמרבית המוסדות להשכלה גבוהה
 
אבחון לפסיכומטרי
תאריך אחרון לרישום
להגשת אבחון לפסיכומטרי
ו/או אבחון להקלות לבחינת אמי"ר
(אנגלית מיון לרמות)
לבחינת יע"ל (בחינה מיון בעברית)
בתנאים מותאמים: 25/2/19
לבחינה באביב 2019
 
שיפור ההישגים
מתן הקלות בעקבות אבחון
בבחינות הבגרות
ובבחינה הפסיכומטרית
יסייעו לשפר את ההישגים.
 
MOXO
מבחן ממוחשב חדש מדוייק ואמין
לבדיקת הפרעות קשב ורכוז
עם נורמות ישראליות
לילדים, נוער ומבוגרים
 
הקלות בבגרות באנגלית
ללומדים 4-5 יחידות:
הקראת שאלון הבחינה
השמעת שאלון הבחינה
בחינה מתוקשבת
התעלמות משגיאות כתיב
- להקלות אלו יש צורך
באבחון פסיכודידקטי
לפי הנחיות משרד החינוך
לפרוט לחץ כאן
 
זכויות עולים
בבחינות הבגרות
לעולה חדש, עולה ותיק או תושב חוזר
 
ליקוי למידה
לא מילולי - הסבר המאפיינים
 
איך להפוך מגבלה ליתרון
צפו בסרט מדהים על נער עיוור
שהפך את מגבלתו ליתרון
 
C.P.T מבחן ממוחשב לבדיקת קשב ורכוז
C.P.T  (מקביל ל - TOVA) מצורף לכל סוג אבחון
במכוננו, לבדיקת התחום באופן מעמיק.
 
אנשי טפול וחינוך!
טיפים לשיפור
התקשורת והתישאול
 
היתרון של הסובלים
מקשיי קשב ורכוז
 
איך להצליח בחיים
תוכנית מפורטת ומנומקת
על פי מחקרים עדכניים
 
הטרדה מינית
איך להירגע - טיפים
לחצו על הקישורים ותתרגלו
 
קשר מורה תלמיד
 טפוחו מסייע
להתפתחותו, רווחתו
והישגיו של התלמיד
 
אמצעי התקשורת
הסכנות לילדים ולנוער
ודרכי התמודדות
 
הצעות לשיפור מצב חברתי
מתגייסים לצהל
עם קשיי קשב ורכוז -
טיפים איך להתנהל נכון בתהליך הגיוס ולאחריו.
 
האם אני בזוגיות טובה?
עשרה נושאים
שינחו אותך
לבדיקה עצמית או כשיחה עם בן/בת זוגך/תך לחץ כאן.
 
קשב ורכוז
מתגרשים ורוצים לספר לילדים?
טיפים איך לנהל שיחה כזו; לחץ כאן.
הדרכה, ליווי ותמיכה מקצועית תוכלו לקבל במכוננו.
 
 
מה ההבדל בין סוגי האבחון השונים?
נשמח לעמוד לרשותכם להתייעצות לגבי סוג האבחון להסברים נוספים
 
מה יגדיל סיכוייך לקבל התאמות בפסיכומטרי?
מבחן מפעם
בפסיכומטרי - מהו? 
 
:שם
:טלפון
:Email

צלצל עכשיו!

נייד: 055-6822582

טלפון: 09-7717099

לבלוג של מכון עטרה

לפייסבוק העסקי שלנו עטרה עטרה